Praktische zaken
Leerlingadministratie

Aanmelden leerling

U kunt altijd bellen voor het maken van een afspraak. De intakegesprekken worden gevoerd door de onderbouw-coördinator, bovenbouw-coördinator of directeur. De administratief medewerkster zoekt met u naar een geschikt tijdstip.


Als u tot aanmelding over wilt gaan, zijn er meerdere mogelijkheden:

 • Aanmelding voor de peuteropvang.
 • Aanmelding voor de peuteropvang en de basisschool.
 • Uw kind komt van een andere school. Uw kind zal na overleg met de voorgaande school in een groep worden geplaatst.


U kunt uw keuze op het aanmeldingsformulier aangeven.


Aanmelding voor de peuteropvang

Heeft u uw kind aangemeld voor de peuteropvang, dan ontvangt u zowel telefonisch als schriftelijk bericht van de peuteropvang over de dagdelen waarop uw kind welkom is. De toewijzing van de plaatsen verloopt via het bureau van de stichting.


Aanmelding voor de peuteropvang en basisschool

Als u uw kind heeft aangemeld voor de peuters én de school, dan verloopt de overgang van de peuters naar de basisschool automatisch. Mocht u in de toekomst alsnog kiezen voor een andere basisschool na de peuteropvang, dan kan dat tegen die tijd altijd gemeld worden bij de leiding van onze peuteropvang of van onze basisschool.


Uw kind komt van een andere school

Indien uw kind van een andere basisschool komt, wordt eerst contact met de school van herkomst opgenomen. Er wordt dan een inschatting gemaakt van het ontwikkelingsniveau om op die manier aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen daar afspraken over gemaakt worden.


Na de inschrijving 

Het aanmeldingsformulier moet worden ingeleverd op school. Binnen twee weken ontvangt u bericht over de inschrijving. Kinderen gaan naar groep 1 op de dag dat zij 4 jaar worden. Vanaf 3 jaar en 11 maanden mogen ze enkele dagdelen meedraaien om de toekomstige leerkracht en klasgenootjes alvast te leren kennen.5

Actuele contactgegevens doorgeven

Bij de aanmelding vragen we u om veel gegevens, die we opnemen in onze administratie. Sommige gegevens zijn van belang voor onszelf, andere gegevens zijn nodig voor de overheid. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om uw opleidingsniveau. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om.


De volgende informatie willen we graag tijdig van u hebben:

 • Wijziging van telefoonnummers en extra 06-nummers van u of opa/oma/oppas.
 • Eventuele allergieën en diëten van uw kind
 • Wijziging van gezinssituaties
 • Van welke kinderopvang uw kind gebruik maakt.
 • Problemen die van invloed kunnen zijn op het welzijn en het leren van het kind.
 • Als een kind opgehaald wordt door iemand anders dan we gewend zijn.

Protocollen

Omgangsprotocol

In het omgangsprotocolstaan nauwkeurig de stappen aangegeven die moeten bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eventueel pestgedrag.

Dyslexieprotocol

Onze school heeft een dyslexieprotocol. Hierin staan stappen beschreven die genomen kunnen worden in het geval een leerling dyslectische kenmerken heeft of als dyslexie is aangetoond.

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol staat beschreven hoe wij als school handelen bij verzuim. We streven er naar steeds de laatste versies van de protocollen op de website te plaatsen.

Vertrouwelijke informatie

Ouders die actief zijn binnen de school, zien soms zaken of horen soms ‘interne’ informatie (over personeel, ouders of kinderen) die privacygevoelig is. Daarom geldt voor alle ouders die zich (vrijwillig) inzetten voor de school dat zij in voorkomende gevallen moreel handelen en dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Ouders die zich inzetten voor de school conformeren zich daarmee aan deze afspraak.

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Dit protocol treedt in werking bij een ernstig incident. Daaronder verstaan we voortdurend, storend agressief of bedreigend gedrag van een leerling, waardoor de veiligheid van de andere leerlingen, het personeel of de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd. Of waardoor het onmogelijk wordt gemaakt de nodige onderwijszorg te bieden, alsmede bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van een leerling. Er worden t.a.v. de leerling drie vormen van maatregelen gehanteerd: time-out, schorsing en verwijdering. Wat betreft gedrag van een ouder is de volgende maatregel van toepassing: ontzegging van de toegang tot de school en het schoolterrein. 

Kledingprotocol

Stichting H³O hanteert een kledingprotocol voor alle medewerkers en kinderen op alle locaties.

Protocol Medisch handelen

Wij hanteren een protocol Medisch handelen op school (te downloaden via de schoolwebsite). Daarin hebben wij beschreven hoe wij omgaan met medicijn-verstrekking en medisch handelen. Ook de richtlijnen voor het aanleveren en bewaren van medicijnen zijn hierin opgenomen, evenals de te volgen procedure als een kind ziek wordt onder schooltijd.

Privacy bescherming

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Scholen in het primair onderwijs zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.


Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt u dit eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs.

De volledige klachtenregeling is op school verkrijgbaar.

Ziektes

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. We hebben deze verwerkt in onze protocollen. De protocollen kunt u via onderstaande link vinden.https://hetkristal.schoudercom.nl/documenten/406030-protocollen


Hier vindt u protocollen betreffende :

- hoofdluis

- waterpokken

- krentenbaard

- gordelroos

Pestprotocol

In het pestprotocol staan nauwkeurig de stappen aangegeven die moeten bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eventueel pestgedrag.

Regels en afspraken

Klasse-afspraken

In de klasse-afspraken wordt het volgende concreet:

 • Iedereen mag mee doen.
 • Wij spreken positief over elkaar.
 • Wij sluiten niemand buiten de groep, niet door te slaan of te schoppen, niet door te schelden of uit te lachen.
 • Iedereen is uniek dus wij gaan uit van de verschillen tussen elkaar.
 • Wij spreken elkaar niet aan op huidskleur, uiterlijk, geloof en kleding.
 • Wij zijn zuinig op elkaar en op elkaars spullen.
 • Zonder toestemming blijven wij van elkaars spullen af en vernielen die niet.
 • Wij geven niemand ergens de schuld van zonder bewijzen.

Daarnaast zijn er afspraken voor de goede orde op school. Die hebben veelal te maken met een juist gebruik van het gebouw en de speelterreinen. Deze afspraken worden met de kinderen besproken.

Auto’s parkeren

Beperk mogelijke overlast voor omwonenden en het doorgaande verkeer alstublieft zo veel mogelijk. Uw kind afzetten (kiss & ride) is natuurlijk geen probleem.

Fietsen stallen

De kinderen stallen hun fiets in de fietsenrekken achter de school. Zorg voor een goed (dubbel) slot. Het stallen van fietsen valt altijd onder de eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal.

Gebruik van mobiele telefoon

Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. Als het nodig is om deze mee naar school te nemen, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Echter, in de school en op het schoolplein moet de telefoon onder schooltijd altijd uitgeschakeld zijn (uitgezonderd incidentele afspraken met de groepsleerkracht, bijvoorbeeld in verband met een bijzondere privésituatie).

Kinderen mogen geen audio- en foto/video-opnames maken op school of op het schoolplein met hun mobieltje. Wij adviseren om geen mobiele telefoon mee te nemen naar school als hier geen noodzaak toe is. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging.

Schoolmaterialen

Vanaf groep 3 vragen veel ouders en kinderen zich af welke materialen zij mee naar school kunnen nemen. De school zorgt eenmaal voor een goede pen. Raakt deze kapot of verloren, dan moet men zelf een nieuwe aanschaffen. De schoolpen hoort altijd op school te zijn. De leerlingen mogen zelf voor een etui, gum of liniaal zorgen. In de bovenbouw is een goede schooltas nodig, omdat het huiswerk niet los mag worden meegenomen. In groep 7 en 8 is een agenda nodig, zodat de leerlingen hun huiswerk te noteren. Het is niet de bedoeling dat speelgoed van thuis wordt meegenomen. Dit kan kwijtraken of kapotgaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kleuters op de speelgoedochtend of -middag.

Regenkleding

Rubberlaarzen mogen niet in de klaslokalen worden gedragen. Als uw kind op laarzen naar school komt, geeft u hem of haar dan sloffen of schoenen mee, graag voorzien van naam.

Roken

Sigarettenrook veroorzaakt hinder. En roken hoort niet thuis bij een basisschool. Daarom is roken op het schoolplein en in de school verboden.

Tussendoortjes

Het Kristal is een gezonde school. De kinderen mogen voor of na het speelkwartier een (gezond) tussendoortje nemen om de accu weer op te laden.

Verloren spullen

Het is onvoorstelbaar hoeveel kleding in de loop van een schooljaar op school blijft liggen. Gevonden voorwerpen worden verzameld en op een vast punt bewaard. Een aantal keer per jaar geven we iedereen de gelegenheid om te kijken of er wellicht iets van hen tussen zit. Alles wat aan het einde van het schooljaar overblijft wordt aan een goed doel gegeven.


Nogmaals: voorkom het kwijtraken van spullen door de naam van uw kind in de jassen, tassen, broodtrommels, bekers enz. aan te brengen.

Hoofdluis

Luizen kunnen in elk gezin voorkomen. De aanwezigheid van luizen zegt niets over de hygiëne in een gezin. Hoofdluis komt overal voor en kan overal worden verspreid. Dus ook op school.

Alle leerlingen worden na elke schoolvakantie door enkele ouders gecontroleerd. Op deze dagen daarom liever geen vlechtjes en gel in het haar van uw kind. Het is op onze school voor iedereen verplicht om hier medewerking aan te verlenen. Als luizen (of neten) zijn geconstateerd bij een kind, worden de ouders van dit kind zo spoedig mogelijk geïnformeerd.


Het is de verantwoordelijkheid van ouders om de hoofdluis direct te behandelen (hiervoor is verlof). Het kind mag pas weer op school komen als de behandeling succesvol is afgerond. Als meerdere keren achtereen luizen worden geconstateerd bij dezelfde leerling, kan de school de GGD of andere externe personen/instanties inschakelen.

Voor meer informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan ga naar

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl

Schoolfoto's

Schoolfotograaf

Eenmaal per jaar komt er een schoolfotograaf. U ontvangt daar tijdig informatie over.

Fotograferen en filmen door ouders

Vanwege de wettelijke regeling op de privacy is het voor ouders niet toegestaan te fotograferen en/of te filmen op school en in de groep.


Uitzonderingen zijn:

•        Verjaardagen van de eigen kinderen.

•        Klasgebonden of schoolgebonden projecten zoals schoolreis, sportdemonstratie en culturele uitvoeringen. 


De directie bepaalt in deze situaties onder welke voorwaarden eventuele opnames worden gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de betrokken groepsleerkracht.

Fotograferen voor lesdoeleinden en voor de website

Regelmatig maken (PABO)studenten, in het kader van hun opleiding, werkstukken over het onderwijs op onze school. Hierin worden soms wel eens algemene schoolfoto’s geplaatst, zoals van situaties op het plein. Deze foto’s mogen alleen worden gebruikt in het kader van de opleiding.

Ook op de website en in de schoolgids verschijnen soms foto’s van leerlingen en lessituaties.

Bezwaar

Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar hebben tegen publicaties van foto’s van uw kind(eren), dan kunt u dat aangeven bij de directie. Er wordt dan rekening gehouden met uw bezwaar; uw kind zal dan niet gefotografeerd worden.

Verlofregeling en schoolverzuim

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school.

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. De school of het schoolbestuur is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat aan kleding, speelgoed, tassen, muziekinstrumenten en voor wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht.

Schade aan fietsen die op het plein of in de berging zijn gestald wordt niet gedekt. Ouders kunnen, indien bekend, daders aansprakelijk stellen. Geadviseerd wordt steeds te zorgen voor een goede WA-verzekering.

Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.

Ongevallenverzekering

Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. 


Het verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

-        € 2.500,00 bij overlijden

-        € 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

-        € 1.000,00 bij geneeskundige kosten

-        € 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)


Op grond van de ongevallenverzekering zijn leerlingen, leerkrachten, o.o.p. en vrijwilligers verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt, zijn geneeskundige en tandheelkundige behandelingen gedeeltelijk gedekt. Materiële schade valt niet onder de dekking. 

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

De kinderen worden in de klas geïnformeerd over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Wij raden kinderen en ouders aan om open dagen van verschillende scholen te bezoeken. Informatie hierover is op op het internet te vinden.


Wij zorgen voor een goede doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Als ouder bent u hier samen met uw kind nauw bij betrokken. Naast de verwijzing worden de vorderingen van uw kind op het voortgezet onderwijs, nog enige tijd gevolgd.

Eindtoets

De verplichte eindtoets wordt in de loop van april afgenomen. Ongeveer drie weken later volgt de uitslag. Die score geeft een beeld van wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De uitstroomcijfers van de school zijn elk jaar anders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af van de uitstroomgegevens. Meer informatie over de verplichte eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

De verwijzingsprocedure per maand

Juni groep 7

Indicatie schooladvies, toegelicht in gesprek met ouders en leerkracht(en). Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys, de methodetoetsen en de Entreetoets. Daarnaast spelen ook werkhouding en motivatie een belangrijke rol.


Oktober groep 8

Tijdens de startavond wordt uitleg gegeven over de vormen van voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure.


Januari/februari

Open dagen op het vo. Ouders/verzorgers kunnen met de kinderen de gebouwen en een aantal lessen of informatie stands bekijken. Samen met de leerlingen wordt een start gemaakt het invullen van de dossiervorming voor het Voortgezet Onderwijs op ‘onderwijstransparant (OT)’.


Februari

De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een schooladviesgesprek met de leerkracht van groep 8. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. De keuze wordt in deze maand gemaakt.


April

Afname centrale eindtoets IEP link


Mei

Uitslag IEP

De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten.

Meer informatie over Onderwijstransparant.

Het eindadvies van school

Ons team (leerkrachten en IB) stelt een eindadvies op. In dit advies is het beeld van de laatste twee jaar medebepalend. Naast leerprestaties in het algemeen, de uitslag van de eindtoets en de wens van u als ouder(s) en uw kind, wordt er gekeken naar:

 • Belangstelling.
 • Zelfstandigheid.
 • Doorzettingsvermogen.
 • De wens om te studeren.
 • De wil om zich ergens voor in te zetten.
 • Voortgang en Cito lovs vanaf groep 6.
 • Drempelonderzoek groep 7.
 • Onderwijskundig rapport.

 • Het advies wordt vanaf medio februari met u besproken.

  Insula College

  Binnen Stichting H³O is er ook een school voor voortgezet onderwijs: Het Insula College. Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap in Dordrecht met ruim 2500 leerlingen. Verdeeld over drie locaties wordt er onderwijs gegeven op vmbo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.


  Het Insula College wil ouders en jongeren graag laten zien wat het karakter en de kwaliteit is van het Insula College en wat ze allemaal doen en organiseren. We hopen dat u zult ontdekken waar we met onze teams hard voor werken. U bent met uw kind van harte welkom op de open dagen in januari en februari. www.insulacollege.nl

  Feesten en vieringen

  Christelijke feesten

  De christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen worden met elkaar gevierd. Beide vieringen zijn een onderdeel van het schoolprogramma in het bijzonder van de lessen rond godsdienstige vorming. Alle kinderen worden bij de vieringen verwacht. De kerstviering vindt in de late namiddag of in de vroege avond plaats. U wordt rond die periode op de hoogte gehouden met data en tijden.

  Sinterklaas

  Ieder jaar als hij in Nederland is, brengt Sinterklaas samen met een aantal Pieten een bezoekje aan onze school. ‘s Ochtends wordt hij eerst op het schoolplein door ouders en kinderen begroet. Na een welkomstwoord van de directeur zijn Sint en Piet de gehele ochtend op school.

  Overige activiteiten

  Het Kristal is niet alleen een school waar veel geleerd wordt via allerlei lesmethodes. Er zijn tal van feestelijke activiteiten, die leerzaam en bovendien ontzettend leuk zijn. De Kinderboekenweek is altijd weer een feest waard (ook voor de ouders).

  Onze ‘Kristalbrede’ projectweek wordt altijd feestelijk afgesloten met een avond voor ouders en andere belangstellenden.


  Onze actieve school organiseert nog veel meer: schoolreizen, een schoolkamp voor groep 8, sporttoernooien, acties voor een goed doel, een sportdag, bibliotheekbezoek en excursies voor alle groepen.

  Bij veel schoolactiviteiten zijn de ouders van harte welkom. Al die activiteiten creëren een leuke sfeer en vergroten de betrokkenheid van jong en oud.

  Verjaardagen

  Verjaardagen van de kinderen vieren we natuurlijk ook op school. De jarige mag trakteren in de eigen klas en gaat met een mooie verjaardagskaart langs alle juffen en meesters. In de andere klassen wordt niet getrakteerd. Soms moet u rekening houden met allergieën en diëten van klasgenoten. Vraag er even naar bij de groepsleerkracht.

  De juf of meester viert zijn of haar verjaardag ook. U wordt daar op dat moment van op de hoogte gesteld. 

  Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld ondersteunt ouders met een inkomen hebben tot 120% van het wettelijk minimum loon. Misschien zou uw kind graag lid willen worden van een sportclub, van een muziekclub. Misschien heeft U moeite met het betalen van de ouderbijdrage, schoolreisjesgeld, schoolspullen. Voor al die problemen is er nu een oplossing. Dat gaat in een paar stappen:

  • U meldt de school dat u gebruik wenst te maken van het SMS kinderfonds.
  • De school geeft uw naam en adres door aan de Stichting Leergeld.
  • Er wordt een aanmeldingsformulier ingevuld en de gemeente neemt contact op  met het gezin.
  • Uw gegevens worden gecontroleerd.
  • De stichting Leergeld betaalt de bijdrage rechtstreeks aan school of vereniging.


  Uitgebreide informatie vindt u op: www.leergeld.nl

  Gymroosters

  Gymrooster Heimerstein

  Gymrooster Zuilenburg