Ons teamSamenstelling directie en team

Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers, groepsleraren en ondersteunend personeel, geleid door Inge Ros, directeur. Zij voert de dagelijkse leiding op beide locaties en is eindverantwoordelijk voor alles wat er op Het Kristal gebeurt. De directeur krijgt ondersteuning van het managementteam bestaande uit de coördinatoren van onderbouw en bovenbouw.

Onze medewerkers van peuteropvang tot en met naschoolse opvang werken hecht samen op basis van eenzelfde visie en pedagogisch beleid.

Specifieke kwaliteiten en talenten van onze mensen verrijken het team, zodat er veel van elkaar te leren valt. Sommige zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Enkele leraren hebben speciale taken met bijbehorende verantwoordelijkheden.

Functies binnen het team

Naast de directie en groepsleerkrachten,

kent onze school nog een aantal andere functies:

  • Interne Begeleiders (IB). Zij coördineren de zorg voor uw kinderen die extra aandacht nodig hebben.
  • Coördinatoren voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs.
  • Administratieve kracht. Zij verzorgt o.a. de leerlingadministratie op beide locaties. 
  • Leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverlener. Zij geven hulp bij ongelukjes, maar ook bij grotere calamiteiten zoals brand. 
  • Pedagogisch medewerkers van de BSO en peuteropvang.
  • Vrijwilligers voor de TSO
  • Anti-Pest coördinatoren 
  • veiligheidscoördinator
  • vertrouwenspersonen

Scholing medewerkers

‘De beste school is de school die je nog wilt bouwen’, wordt wel gezegd. Dat klopt, want het kan altijd beter. En daarom wil Het Kristal daar voortdurend aan werken, door permanente scholing van de medewerkers bijvoorbeeld. Nieuwe methoden en leervormen, nieuwe inzichten bij leer en gedragsproblemenmethoden, onderwerpen genoeg om bij te leren. Dat doen wij met individuele cursussen, maar vooral met cursussen en studiedagen voor het hele team. Praktisch, op de kern gericht en goed uitvoerbaar. De studiedagen zijn in de jaarplanning opgenomen, zodat de wettelijk verplichte onderwijstijd gewaarborgd is. Gezamenlijke scholing heeft als voordeel dat we veranderingen gemakkelijker schoolbreed kunnen invoeren.

Het Kristalteam is innovatief en blijft zich voortdurend bekwamen met aanvullende opleidingen. Met een vakkundig oog beoordelen wij ons aanbod en de resultaten ervan. Het geeft voldoening om met elkaar te werken aan zowel zaken die goed gaan als aan verbeterpunten. Zo zetten wij stappen op onze route naar hoogstaande kwaliteit.

Scholing medewerkers

Studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) brengen hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij verzorgt.

Leraar In Opleiding (LIO) 
Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.

SPW en voortgezet onderwijs
Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen. 

Vervanging leerkrachten

Verlof van een medewerker is meestal van tevoren bekend, zodat we de vervanging tijdig kunnen regelen. Ziektemeldingen komen meestal onverwacht. In de meeste gevallen lukt het om een vervanger te vinden. Daarvoor kloppen we in eerste instantie aan bij de vervangingspool die Stichting H³O heeft opgezet. Wanneer daar niemand beschikbaar is, zoeken we extern of intern naar een oplossing. Dan moeten we soms stagiaires inzetten of groepen samenvoegen.

Opvang tijdens studiedagen

Als er studiedagen zijn die gewoon gepland waren, zorgt u zelf voor opvang.

Voor kinderen die al gebruik maken van de buitenschoolse opvang, is de buitenschoolse opvang ook tijdens de studiedagen geopend.

In geval van nood zoals een kapotte verwarming of een andere situatie die niet vooraf bekend was, zal per situatie bekeken worden of de BSO open moet of niet. Daarbij gaan we ervan uit dat ouders altijd eerst kijken wat zelf georganiseerd kan worden.

Vertrouwenspersonen

Op onze school zijn vertrouwenspersonen aanwezig.
Voor de locatie Zuilenburg is dat Els Nieuwpoort

en voor locatie Heimerstein is dat Jolanda van Leiden

Daarnaast heeft Stichting H³O een externe vertrouwenspersoon. Elke ouder, kind of medewerker kan op een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen als ze problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of mishandeling. Onderwerpen waar ze niet met iedereen over durven of willen praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk is. De vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Contactgegevens vertrouwenspersoon