Samen maken wij de school

Alles in één en één in alles. Wij hebben een Integraal Kindcentrum ontwikkeld, waar onderwijs, peuterwerk en opvang van kinderen hand in hand gaan. 


Een unieke ontwikkeling die wij koesteren. Al lezend zult u veel mooie facetten van Het Kristal ontdekken. Waar het gaat om hoogstaand onderwijs en begeleiding hebben wij veel te bieden. 


Samen met kinderen en ouders werken wij aan onze schoolgemeenschap, waar het prettig werken en spelen is. Samen maken wij de school.


Onze school heeft een christelijke grondslag. Wij bieden veelkleurig onderwijs waarbij we ons laten inspireren door Gods trouw en liefde. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen.


Wilt u weten wat wij voor uw kind kunnen betekenen? In deze schoolgids vertellen wij u er meer over. U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. 


Maak daarvoor een afspraak via 078-8905675 of via hetkristal@h3o.nl

Visie

IKC Het Kristal werkt met een doorlopende leerlijn van peuter tot puber middels verschillende vormen van leren. We bieden een stevige basis en bereiden de kinderen met thematisch lesaanbod voor op de veranderende maatschappij. We zoeken steeds naar verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. ICT neemt daarbij een belangrijke plaats in.


Missie

IKC Het Kristal is een christelijk integraal kindcentrum waarin we werken aan persoonlijke (talent) ontwikkeling van kinderen met een professioneel team. We zetten de behoeftes van kinderen centraal en bieden veelzijdig onderwijs in een warm pedagogisch klimaat. Vanuit onze christelijke basis werken we samen aan de toekomst van onze kinderen.


Onze school heeft een christelijke grondslag. Wij bieden onderwijs waarbij we ons laten inspireren door Gods trouw en liefde. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. Wij geven onze identiteit vorm door elke dag te starten met gebed, een Bijbelverhaal en/of het zingen van christelijke liedjes. We sluiten de dag ook af met een gebed of lied. We maken hierbij gebruik van de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Verder vieren we met kinderen en/of ouders het kerstfeest en het paasfeest. De andere christelijke feestdagen krijgen aandacht in de Bijbelverhalen. Onze christelijke identiteit komt ook tot uitdrukking in de zorg voor je naaste, de natuur en de wereld om je heen. Zo werken we samen met ouderencomplex ‘De Sterrenlanden’ om kinderen te leren oog te hebben voor de mensen om je heen. Respect voor anderen in de breedste zin van het woord is een kernbegrip dat centraal staat. Respect voor elkaar, ouderen, mensen met een handicap, anders gelovigen en mensen met een andere geaardheid. Wij accepteren geen discriminatie, pestgedrag.

Onze kernwaarden

Het Kristal beperkt het aanbod tot leren niet tot de lessen onder schooltijd. 


Peuteropvang, opvang vóór, tussen en na schooltijd en naschoolse workshops vormen één organisch geheel met de basisschool. Dat alles maakt ons tot een integraal kindcentrum. 


Het Kristal is een plek, waar klein en groot zich thuis voelt, met plezier binnenkomt en nadien tevreden weer naar huis gaat. 


Met het team hebben we 7 kernwaarden geformuleerd van waaruit wij ons onderwijs vorm willen geven.

Respect

Wij hebben respect voor elkaar, voor de mensen om ons heen ver weg en dichtbij en leren de kinderen ook respect te tonen.Geloof

In ons IKC staat het christelijk geloof aan de basis van ons bestaansrecht. Hoe wij hier inhoud aan geven staat beschreven onder identiteit. Wij geloven ook in onze kinderen, bevorderen hun zelfvertrouwen en positief zelfbeeld. Wij geloven ook in elkaar, als professionals.


Veiligheid

Een school waar je je veilig voelt is een basisvoorwaarde om te komen tot leren. We doen er alles aan om ieder kind en volwassene zich veilig te laten voelen.


Groei en ontwikkeling

We hebben als doel onze kinderen te laten groeien en ontwikkelen tot zij als zelfstandige kinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen.

Betrokkenheid

Wij willen betrokken zijn op elkaar, omzien naar elkaar maar ook naar de mensen om ons heen.

Samenwerken

Het is belangrijk dat ieder kind in staat is tot samenwerken, nu en in de toekomst. Ook leerkrachten werken samen aan het onderwijs.

Ontdekken

Onderwijs bestaat niet alleen uit voordoen en instructies maar juist het zelf ontdekken willen we aanmoedigen.

Veilige leeromgeving

Duidelijke afspraken

Het Kristal hanteert een duidelijke structuur met kindgerichte regels en afspraken. Mooi samengevat in de gulden regel: 

‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, 

doe dat ook een ander niet’. 

Onze ervaring is dat kinderen het prettig vinden als er duidelijke grenzen zijn. Het bevordert de goede sfeer en zorgt voor een veilige plek in een leerzame omgeving. Regels worden regelmatig met de kinderen besproken. Pesten en agressie gaan we tegen, ruzies moeten worden bijgelegd.

In onze methode voor sociaal emotioneel leren komen bovenstaande onderwerpen in iedere groep aan bod.

Kindermishandeling
-

Kindermishandeling is de laatste jaren hoog op de agenda geplaatst van de mensen die met jeugd werken. Helaas is dat nodig omdat kindermishandeling zeer regelmatig voorkomt. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren daarvan. 


Wij werken met de meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling.


Wij zijn als school verplicht bij bepaalde signalen dit te melden bij ‘Veilig thuis’. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing , psychische mishandeling, psychische verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook zaken als onvoldoende hygiëne, niet zorgen voor regelmatige schoolgang, systematisch kleineren van kinderen, pornografisch materiaal laten zien en onvoldoende toezicht zijn zaken die we moeten melden aan het meldpunt. 


In eerste instantie zullen we advies vragen over hoe te handelen. Maar bij

zeer ernstige vermoedens is er sprake van een officiële melding. Hierbij worden ouders op de hoogte gesteld.

Telefonisch is het meldpunt te bereiken onder nummer 0900-1231230 voor 6 cent per minuut. Het betreft een landelijk nummer waarbij u doorverbonden wordt met de juiste regio. Verdere informatie: www.nji.nl/kindermishandeling

Ontruimingsoefeningen en noodsituaties

Regelmatig vinden er ontruimingsoefeningen plaats. In principe zijn hiervoor dagen gepland, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we besluiten om hiervan af te wijken. 


Wanneer de school bij een echte noodsituatie (zoals brand) ontruimd is, blijft uw kind bij de meester of juf, zelfs wanneer u al bent gearriveerd. We moeten er namelijk zeker van zijn dat we álle kinderen verzameld hebben. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Het Kristal wil een veilige school zijn, 

een plek waar kinderen, ouders en medewerkers zich ook fysiek veilig kunnen voelen. 


Onze werkwijze staat beschreven in het beleidsplan Veiligheid. Op elke locatie zijn enkele medewerkers met een bhv-diploma. Elk jaar zijn er ontruimingsoefeningen waarbij we met z’n allen het schoolgebouw snel en geordend verlaten. Op de opvanglocaties wordt heel regelmatig inspectie uitgevoerd door de GGD.

Privacy bescherming

Sinds 25 mei 2018 zijn we verplicht te voldoen aan de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om deze reden vragen wij u toestemming te verlenen de gegevens van uw kind te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en publicatiedoeleinden.

Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media. Vanaf groep 4 en 5 geven wij hier speciale lessen over.