Zorg voor leerlingen

Passend onderwijs

Scholen zijn verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor ieder kind.


In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere programma van de school zijn.


Er zijn kinderen die andere capaciteiten hebben en extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Op de eigen school wordt deze ondersteuning gegeven door een leerkracht of een onderwijsassistent die door de leerkracht geïnstrueerd is en onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht werkt. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider (IB) aan de hand van het Leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB met de ouders besproken.

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van ‘Scholen op de Kaart’

Logopedie

In de kleuterperiode vindt er een screening plaats. Er wordt dan gekeken of er bijzonderheden zijn met de stem, de spraak, de taal, het mondgedrag en de luistervaardigheid van uw kind. De screening kan aanleiding zijn voor nader onderzoek. Uw kind kan dan worden doorverwezen naar een vrijgevestigde logopedist. Veelal worden de kosten vergoed door de ziektekostenverzekering.

Het OndersteuningsTeam (OT)

Aan onze school is een Ondersteuningsteam (OT) verbonden. Hierin werken verschillende instanties samen om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen te begeleiden. Denk hierbij aan de schoolarts, een psycholoog, een Intern Begeleider en een Ouder-Kindcoach (OK-coach). Kinderen worden alleen in het OT besproken als ouders toestemming hebben gegeven. De Intern Begeleider kan u hier meer over vertellen.

Samenwerkingsverband Dordrecht

Het Kristal neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.


Scholen werken samen om elkaar extra ondersteuning aan te bieden als dat nodig is op de eigen school.

Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.